TH | EN
th

ข่าวกิจกรรม

STIPI มจธ. นำร่องผุดโมเดล “TRAIN คนด้านนโยบายวิทย์-นวัตกรรม-เทคโนโลยี” สู่การพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์
19 สิงหาคม 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ“โครงการการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
28 กรกฎาคม 2564
Exclusive talk & Matching fund เชิญร่วมกิจกรรมเสวนา
29 เมษายน 2564
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 3 (STIP03)
1 กุมภาพันธ์ 2564
พิธีปิดหลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 2 (STIP02)
25 พฤศจิกายน 2563
กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร มจธ. เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ
4 พฤศจิกายน 2563
งานเสวนา “การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”
29 ตุลาคม 2563