TH | EN
th

โครงการวิจัย


ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ
1. แผนที่นำทางพัฒนากลไกและมาตรการพัฒนากาลังคนในการเป็น Regional Creative Content Hub ของไทย ตลอดห่วงโซ่คุณค่า: กลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และกลุ่มอุตสาหกรรมเกมและอนิเมชัน
แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
2566
2. ระบบตรวจจับและป้องกันอาชญากรรมด้วยปัญญาประดิษฐ์ในพื้นที่สาธารณะแบบปิด
แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2566
3. การศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมในประเทศไทย
แหล่งทุน : ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (FF)
2566
4. การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้านนโยบาย (RDI Manager for Policy)
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
2566
5. บทสำรวจสถานะความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรม
แหล่งทุน : ทุนพระจอมกล้าธนบุรี
2566
6. การศึกษาภูมิทัศน์เบื้องต้นของเทคโนโลยีควอนตัมในประเทศไทย
แหล่งทุน : ทุนพระจอมกล้าธนบุรี
2566
7. ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2565
แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
2565
8. การศึกษาแนวทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการกำกับดูแลในภาพรวมและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรอุทยานวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย (สป.อว.)
แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
2564
9. วิจัยการเกษตร เรื่อง การพัฒนาระบบอาหารของประเทศไทย: การวางภาพกรอบระบบอาหารและ การวิเคราะห์และพัฒนาระบบอาหารส่วน “การค้า การกระจายและการบริการอาหาร”
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัย การเกษตร (องค์การมหาชน)
2564
10. หลักสูตรการพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสำหรับบุคลากรของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2564
11. การออกแบบหลักสูตรและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรม
แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
2563
12. การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐภายใต้บริบทอุดมศึกษาไทย
แหล่งทุน : สถาบันคลังสมองของชาติ
2562
13. ทิศทางการวิจัยเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน
แหล่งทุน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2562
14. ทิศทางการวิจัยเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน
แหล่งทุน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2562
15. การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมและผู้ประกอบการเทคโนโลยีระดับอาเซียน
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน (ลักษณะบูรณาการ)
2561
16. ศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติ
แหล่งทุน : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
2560
17. การยกระดับระบบนิเวศผู้ประกอบการในประเทศไทย
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
2560