TH | EN
th

โครงการวิจัย


ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ
1. หลักสูตรการพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสำหรับบุคลากรของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2564
2. การออกแบบหลักสูตรและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรม
แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
2563
3. ทิศทางการวิจัยเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน
แหล่งทุน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2562
4. ทิศทางการวิจัยเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน
แหล่งทุน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2562
5. การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐภายใต้บริบทอุดมศึกษาไทย
แหล่งทุน : สถาบันคลังสมองของชาติ
2562
6. การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมและผู้ประกอบการเทคโนโลยีระดับอาเซียน
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน (ลักษณะบูรณาการ)
2561
7. ศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติ
แหล่งทุน : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
2560
8. การยกระดับระบบนิเวศผู้ประกอบการในประเทศไทย
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
2560