TH | EN
th

งานบริการวิชาการและอื่นๆ


ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริม SME: ศึกษาแนวทางการส่งเสริม SME เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
แหล่งทุน : สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)
2564
2. การยกระดับประสิทธิภาพการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
แหล่งทุน : มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
2564
3. การศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณการอุดมศึกษาเพื่อสนองต่ออุปสงค์
แหล่งทุน : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
2564
4. การพัฒนาหลักสูตรนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตร การออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 3
แหล่งทุน : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
2564
5. การจัดทำแนวทางการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
แหล่งทุน : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
2564
6. การพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์จัดทำข้อเสนอแนะต่อแผนด้านพลังงาน
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงาน (กกพ.)สำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงาน (กกพ.)
2563
7. การวิจัยระบบอาหาร : การจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบอาหาร
แหล่งทุน : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
2563
8. การศึกษาวิจัยเชิงระบบด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
แหล่งทุน : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
2563
9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริม SME: แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ (SME)
แหล่งทุน : สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)
2563
10. เพื่อศึกษาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินเมืองไมซ์ซิตี้เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค
แหล่งทุน : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)
2563
11. การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
แหล่งทุน : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
2562
12. การพัฒนาระบบติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ
แหล่งทุน : มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
2562
13. การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหล่งทุน : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
2562
14. การพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง
แหล่งทุน : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
2562
15. การพัฒนาหลักสูตรนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหล่งทุน : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
2562
16. การพัฒนาหลักสูตรนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)
2562
17. การติดตามและประเมินผลระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)
2562
18. การวิจัยนโยบายเพื่อศึกษาการดำเนินงานของแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)
2562
19. Hamonizing Conservation and Utilization of Biodiversity of ASEAN Member States(AMS) in Partnership with Repulic of Korea(ROK), Phase II
แหล่งทุน : Korean Environment Institute (KEI)Korean Environment Institute (KEI)
2561
20. การกำหนดความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและออกแบบโครงการนำร่องเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)
2561
21. การประเมินผลกระทบจากกลไกสนับสนุนนวัตกรรม
แหล่งทุน : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
2560
22. Hamonizing Conservation and Utilization of Biodiversity of ASEAN Member States(AMS) in Partnership with Repulic of Korea(ROK)
แหล่งทุน : Korean Environment Institute (KEI)Korean Environment Institute (KEI)
2560
23. การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมและผู้ประกอบการเทคโนโลยีระดับอาเซียน
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)
2560