TH | EN
th

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

“สร้างความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศด้วยการวิจัยนโยบายและการบริการวิชาการที่มีคุณภาพระดับโลก” 

“Building STI capacity of the Nation by offering 

world-class policy research & consultancy”

Organizational Value: Quality - Professionalism - Integrity - Teamwork 


พันธกิจ

สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science Technology and Innovation Policy: STIPI)

ได้กำหนดพันธกิจหลักของสถาบันไว้ 4 ประการ ได้แก่

  1. การวิจัยนโยบายที่สนับสนุนการจัดทำนโยบายด้าน วทน.ของประเทศ ทั้งงานวิจัยที่เป็นโจทย์มาจาก รัฐบาล โจทย์การวิจัยที่มาจากหน่วย งานภาครัฐ ภาคเอกชน และโจทย์วิจัยที่สถาบันจะกำหนดขึ้นตามแนวทาง การพัฒนาสถาบัน เพื่อการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันในระยะ ยาว

  2. การพัฒนาเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยนโยบาย เช่น การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) การพัฒนาระบบ ดรรชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้าน วทน.ของประเทศ การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรร่วมดำเนินงาน ฯลฯ เพื่อประโยชน์ของการ พัฒนาสถาบัน มจธ. และประเทศ

  3. การพัฒนาและผลิตนักวิจัยนโยบายด้าน วทน. ให้กับประเทศ โดยมุ่งหวังให้เกิดเป็นชุมชนนักวิจัยนโยบาย วทน. ทั้งการผลิตบัณฑิต (Degree Program) และการพัฒนาฝึกอบรม (Non-degree) โดยอาจเน้นการพัฒนาความรู้และการวิจัยเทียบเท่า ระดับบัณฑิตศึกษา

  4. ส่งเสริมการทำวิจัยนโยบายให้แก่หน่วยงานภายใน มจธ.