TH | EN
th

ข่าวกิจกรรม

THE VISTI/SEAC-STIPM2022 CONFERENCE
15 ธันวาคม 2565
STIPI เปิดเวทีเสวนา หัวข้อ “พลิกเศรษฐกิจไทยด้วยนโยบายอุตสาหกรรมใหม่ : Debate, Design and Details” มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยเชิงนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
12 กันยายน 2565
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4
23 สิงหาคม 2565
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เข้าเยี่ยมชมสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI)
16 สิงหาคม 2565
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรมเสวนาสาธารณะ : STIPI Strategy Forum หัวข้อ “Designing Green Industrial Policies in the 21st Century
27 พฤษภาคม 2565
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
30 พฤศจิกายน 2564
ASIALICS-SEACSTIPM 2021
30 พฤศจิกายน 2564
งานเสวนา “SME Revival : เติม ต่อ เพื่อเติบโต”
26 สิงหาคม 2564
STIPI มจธ. นำร่องผุดโมเดล “TRAIN คนด้านนโยบายวิทย์-นวัตกรรม-เทคโนโลยี” สู่การพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์
19 สิงหาคม 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ“โครงการการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
28 กรกฎาคม 2564